Saneringswerkzaamheden

Bij sommige projecten is er sprake van bodemverontreiniging en kunnen we dat ook in een project meenemen. Water – en/of bodemsaneringen worden door ons uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000. Onder BRL 7000 vallen de uitvoering van saneringen in het kader van de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Wet milieubeheer. Infradam is gecertificeerd en erkend BRL 7001 (landbodemsanering met conventionele methode) en 7004 (tijdelijke uitplaatsing).